© 2007-2019 Copyright © MAS Kim Moo. Alle rechten voorbehouden.
Veiligheid Martial   Arts   School   Kim   Moo   werkt   uitsluitend   met   vrijwilligers.   Voor   een   juiste   omgang   met   elkaar   willen   wij   alleen   trainers   voor   de groep hebben die een verklaring omtrent het gedrag hebben overlegt. Dit   voor   uw   en   onze   veiligheid.   Tevens   hanteren   wij   binnen   de   vereniging   (naast   onze   eigen   huisregels)   de   gedragsregels   seksuele intimidatie van het NOC*NSF. Deze gedragsregels kunt u hier terugvinden . Vertrouwenspersoon Deze   regeling   legt   wegen   vast   waarlangs   klachten   van   leden   en/of   hun   ouders,   verzorgers   of   betrokkenen   over   het   handelen   van   leden en/of hun ouders, verzorgers of betrokkenen jegens elkaar, gemeld kunnen worden.   De   regeling   is   gebaseerd   op   respect   voor   de   belangen   van   alle   betrokkenen   en   het   recht   op   een   zorgvuldige   behandeling.   Om   in contact te komen met de vertrouwenspersoon kan men een aanvraag indienen via: Info@mas-kimmoo.nl. De gegevens van de vertrouwenspersoon worden toegezonden zodra: Er een klacht is waarbij de communicatie onmogelijk is geworden tussen Instructeur en betrokkenen. Er is pas sprake van een klacht zodra de klager dit als zodanig aanmerkt. Een   klacht   wordt   zo   spoedig   mogelijk   ingediend   na   het   voorval   waarop   deze   betrekking   heeft,   maar   in   ieder   geval   binnen   een   redelijke termijn na de gebeurtenis.   De vertrouwenspersoon heeft als taak: Het fungeren als aanspreekpunt voor leden of andere betrokkenen bij de vereniging. De klager bij te staan en te adviseren. De klager, voor zover nodig en gewenst, te verwijzen naar hulpinstanties. Het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleid gericht op het voorkomen van ongewenst handelen. Alle andere werkzaamheden die in direct verband staan met de uitoefening van de taken. De vertrouwenspersoon draagt zorg voor het vertrouwelijk karakter van de hem/haar ter beschikking gekomen informatie. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks verslag uit over de verrichte werkzaamheden. Alle gegevens m.b.t. een klacht worden na vijf jaar vernietigd. Het bestuur neemt besluiten over eventueel te nemen maatregelen tegen de aangeklaagde(n).   Overig: Een   ieder   die   ingevolge   deze   regeling   op   de   hoogte   is   gebracht   van   feiten,   dan   wel   in   bezit   is   gekomen   van   schriftelijke   stukken   met betrekking   tot   een   klacht,   is   verplicht   tot   geheimhouding   van   deze   feiten   tegenover   derden   en   draagt   er   zorg   voor   dat   bedoelde stukken niet onder ogen van derden komen. De   vertrouwenspersoon   houdt   twee   documenten   bij   over   de   klacht.   Eén   anonieme,   die   vijf   jaar   bewaard   wordt   en   een   met   de   naam van de klager. De laatste wordt na afhandeling van de klacht onmiddellijk vernietigd, samen met de digitale kopie.
Veiligheid en Vertrouwenspersoon bij MAS KIM MOO
© 2007-2019 Copyright © MAS Kim Moo. Alle rechten voorbehouden.
MAS Kim Moo
Veiligheid Martial   Arts   School   Kim   Moo   werkt   uitsluitend   met   vrijwilligers.   Voor een   juiste   omgang   met   elkaar   willen   wij   alleen   trainers   voor   de   groep hebben die een verklaring omtrent het gedrag hebben overlegt. Dit    voor    uw    en    onze    veiligheid.    Tevens    hanteren    wij    binnen    de vereniging   (naast   onze   eigen   huisregels)   de   gedragsregels   seksuele intimidatie    van    het    NOC*NSF.    Deze    gedragsregels    kunt    u    hier terugvinden . Vertrouwenspersoon Deze   regeling   legt   wegen   vast   waarlangs   klachten   van   leden   en/of hun   ouders,   verzorgers   of   betrokkenen   over   het   handelen   van   leden en/of   hun   ouders,   verzorgers   of   betrokkenen   jegens   elkaar,   gemeld kunnen worden.   De    regeling    is    gebaseerd    op    respect    voor    de    belangen    van    alle betrokkenen   en   het   recht   op   een   zorgvuldige   behandeling.   Om   in contact     te     komen     met     de     vertrouwenspersoon     kan     men     een aanvraag indienen via: Info@mas-kimmoo.nl. De    gegevens    van    de    vertrouwenspersoon    worden    toegezonden zodra: Er   een   klacht   is   waarbij   de   communicatie   onmogelijk   is   geworden tussen Instructeur en betrokkenen. Er    is    pas    sprake    van    een    klacht    zodra    de    klager    dit    als    zodanig aanmerkt. Een    klacht    wordt    zo    spoedig    mogelijk    ingediend    na    het    voorval waarop    deze    betrekking    heeft,    maar    in    ieder    geval    binnen    een redelijke termijn na de gebeurtenis.   De vertrouwenspersoon heeft als taak: Het   fungeren   als   aanspreekpunt   voor   leden   of   andere   betrokkenen bij de vereniging. De klager bij te staan en te adviseren. De     klager,     voor     zover     nodig     en     gewenst,     te     verwijzen     naar hulpinstanties. Het   bestuur   gevraagd   en   ongevraagd   te   adviseren   over   beleid   gericht op het voorkomen van ongewenst handelen. Alle    andere    werkzaamheden    die    in    direct    verband    staan    met    de uitoefening van de taken. De   vertrouwenspersoon   draagt   zorg   voor   het   vertrouwelijk   karakter van de hem/haar ter beschikking gekomen informatie. De   vertrouwenspersoon   brengt   jaarlijks   verslag   uit   over   de   verrichte werkzaamheden. Alle gegevens m.b.t. een klacht worden na vijf jaar vernietigd. Het   bestuur   neemt   besluiten   over   eventueel   te   nemen   maatregelen tegen de aangeklaagde(n).   Overig: Een   ieder   die   ingevolge   deze   regeling   op   de   hoogte   is   gebracht   van feiten,    dan    wel    in    bezit    is    gekomen    van    schriftelijke    stukken    met betrekking   tot   een   klacht,   is   verplicht   tot   geheimhouding   van   deze feiten   tegenover   derden   en   draagt   er   zorg   voor   dat   bedoelde   stukken niet onder ogen van derden komen. De   vertrouwenspersoon   houdt   twee   documenten   bij   over   de   klacht. Eén   anonieme,   die   vijf   jaar   bewaard   wordt   en   een   met   de   naam   van de   klager.   De   laatste   wordt   na   afhandeling   van   de   klacht   onmiddellijk vernietigd, samen met de digitale kopie.
Veiligheid en Vertrouwenspersoon