© 2007-2018 Copyright © MAS Kim Moo. Alle rechten voorbehouden.
Veiligheid Martial   Arts   School   Kim   Moo   werkt   uitsluitend   met   vrijwilligers.   Voor   een   juiste   omgang   met   elkaar   willen   wij   alleen trainers voor de groep hebben die een verklaring omtrent het gedrag hebben overlegt. Dit    voor    uw    en    onze    veiligheid.    Tevens    hanteren    wij    binnen    de    vereniging    (naast    onze    eigen    huisregels)    de gedragsregels seksuele intimidatie van het NOC*NSF. Deze gedragsregels kunt u hier terugvinden . Vertrouwenspersoon Deze   regeling   legt   wegen   vast   waarlangs   klachten   van   leden   en/of   hun   ouders,   verzorgers   of   betrokkenen   over   het handelen van leden en/of hun ouders, verzorgers of betrokkenen jegens elkaar, gemeld kunnen worden.   De    regeling    is    gebaseerd    op    respect    voor    de    belangen    van    alle    betrokkenen    en    het    recht    op    een    zorgvuldige behandeling.   Om   in   contact   te   komen   met   de   vertrouwenspersoon   kan   men   een   aanvraag   indienen   via:   Info@mas- kimmoo.nl. De gegevens van de vertrouwenspersoon worden toegezonden zodra: Er een klacht is waarbij de communicatie onmogelijk is geworden tussen Instructeur en betrokkenen. Er is pas sprake van een klacht zodra de klager dit als zodanig aanmerkt. Een   klacht   wordt   zo   spoedig   mogelijk   ingediend   na   het   voorval   waarop   deze   betrekking   heeft,   maar   in   ieder   geval binnen een redelijke termijn na de gebeurtenis.   De vertrouwenspersoon heeft als taak: Het fungeren als aanspreekpunt voor leden of andere betrokkenen bij de vereniging. De klager bij te staan en te adviseren. De klager, voor zover nodig en gewenst, te verwijzen naar hulpinstanties. Het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleid gericht op het voorkomen van ongewenst handelen. Alle andere werkzaamheden die in direct verband staan met de uitoefening van de taken. De   vertrouwenspersoon   draagt   zorg   voor   het   vertrouwelijk   karakter   van   de   hem/haar   ter   beschikking   gekomen informatie. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks verslag uit over de verrichte werkzaamheden. Alle gegevens m.b.t. een klacht worden na vijf jaar vernietigd. Het bestuur neemt besluiten over eventueel te nemen maatregelen tegen de aangeklaagde(n).   Overig: Een   ieder   die   ingevolge   deze   regeling   op   de   hoogte   is   gebracht   van   feiten,   dan   wel   in   bezit   is   gekomen   van   schriftelijke stukken   met   betrekking   tot   een   klacht,   is   verplicht   tot   geheimhouding   van   deze   feiten   tegenover   derden   en   draagt   er zorg voor dat bedoelde stukken niet onder ogen van derden komen. De   vertrouwenspersoon   houdt   twee   documenten   bij   over   de   klacht.   Eén   anonieme,   die   vijf   jaar   bewaard   wordt   en   een met   de   naam   van   de   klager.   De   laatste   wordt   na   afhandeling   van   de   klacht   onmiddellijk   vernietigd,   samen   met   de digitale kopie.
Veiligheid en Vertrouwenspersoon bij MAS KIM MOO
© 2007-2017 Copyright © MAS Kim Moo. Alle rechten voorbehouden.
MAS Kim Moo
Veiligheid Martial     Arts     School     Kim     Moo     werkt     uitsluitend     met vrijwilligers.   Voor   een   juiste   omgang   met   elkaar   willen   wij alleen    trainers    voor    de    groep    hebben    die    een    verklaring omtrent het gedrag hebben overlegt. Dit   voor   uw   en   onze   veiligheid.   Tevens   hanteren   wij   binnen de   vereniging   (naast   onze   eigen   huisregels)   de   gedragsregels seksuele   intimidatie   van   het   NOC*NSF.   Deze   gedragsregels kunt u hier terugvinden . Vertrouwenspersoon Deze   regeling   legt   wegen   vast   waarlangs   klachten   van   leden en/of    hun    ouders,    verzorgers    of    betrokkenen    over    het handelen     van     leden     en/of     hun     ouders,     verzorgers     of betrokkenen jegens elkaar, gemeld kunnen worden.   De   regeling   is   gebaseerd   op   respect   voor   de   belangen   van alle      betrokkenen      en      het      recht      op      een      zorgvuldige behandeling.       Om       in       contact       te       komen       met       de vertrouwenspersoon   kan   men   een   aanvraag   indienen   via: Info@mas-kimmoo.nl. De       gegevens       van       de       vertrouwenspersoon       worden toegezonden zodra: Er    een    klacht    is    waarbij    de    communicatie    onmogelijk    is geworden tussen Instructeur en betrokkenen. Er    is    pas    sprake    van    een    klacht    zodra    de    klager    dit    als zodanig aanmerkt. Een    klacht    wordt    zo    spoedig    mogelijk    ingediend    na    het voorval   waarop   deze   betrekking   heeft,   maar   in   ieder   geval binnen een redelijke termijn na de gebeurtenis.   De vertrouwenspersoon heeft als taak: Het    fungeren    als    aanspreekpunt    voor    leden    of    andere betrokkenen bij de vereniging. De klager bij te staan en te adviseren. De   klager,   voor   zover   nodig   en   gewenst,   te   verwijzen   naar hulpinstanties. Het    bestuur    gevraagd    en    ongevraagd    te    adviseren    over beleid gericht op het voorkomen van ongewenst handelen. Alle   andere   werkzaamheden   die   in   direct   verband   staan   met de uitoefening van de taken. De   vertrouwenspersoon   draagt   zorg   voor   het   vertrouwelijk karakter     van     de     hem/haar     ter     beschikking     gekomen informatie. De   vertrouwenspersoon   brengt   jaarlijks   verslag   uit   over   de verrichte werkzaamheden. Alle     gegevens     m.b.t.     een     klacht     worden     na     vijf     jaar vernietigd. Het    bestuur    neemt    besluiten    over    eventueel    te    nemen maatregelen tegen de aangeklaagde(n).   Overig: Een    ieder    die    ingevolge    deze    regeling    op    de    hoogte    is gebracht    van    feiten,    dan    wel    in    bezit    is    gekomen    van schriftelijke     stukken     met     betrekking     tot     een     klacht,     is verplicht    tot    geheimhouding    van    deze    feiten    tegenover derden   en   draagt   er   zorg   voor   dat   bedoelde   stukken   niet onder ogen van derden komen. De   vertrouwenspersoon   houdt   twee   documenten   bij   over   de klacht.   Eén   anonieme,   die   vijf   jaar   bewaard   wordt   en   een met   de   naam   van   de   klager.   De   laatste   wordt   na   afhandeling van   de   klacht   onmiddellijk   vernietigd,   samen   met   de   digitale kopie.
Veiligheid en Vertrouwenspersoon