© 2007-2019 Copyright © MAS Kim Moo. Alle rechten voorbehouden.
1. Aanmelding 1.1   U   wordt   als   lid   ingeschreven   wanneer   u   zich,   door   het   inschrijfformulier   te   tekenen,   akkoord   verklaart   met   de   hieronder   vermelde bepalingen en aanwijzingen. Hierdoor is een eenmalige bijdrage verschuldigd. 1.2  Alle velden dienen te zijn ingevuld, bij het ontbreken van gegevens kan er geen inschrijving plaatsvinden. 1.3 Bij inschrijving van een minderjarige (tot 18 jaar) dient het formulier te worden ondertekend door één van de ouders/verzorgers. 1.4  De aanmelding is voor een periode van 12 of 6 maanden. 1.5  Het lidmaatschap bij de Taekwondo Bond Nederland (TBN) wordt verplicht gesteld. 2. Uw bijdrage 2.1    Uw   maandelijkse   (12   x   p/j),   kwartaal   (4   x   p/j),   half   jaar   (2   x   p/j)   of   jaar   (eenmalig)   wordt   automatisch   geïncasseerd   van   uw   opgegeven rekeningnummer.   (Schoolvakanties   en   Nationale   feestdagen   zijn   in   de   bijdrages   doorberekend).   De   contributie   zal   op   de   1ste   werkdag   van   de nieuwe periode plaatsvinden. 2.2    Bij   een   niet   tijdige   ontvangst   van   het   verschuldigde   bedrag,   bijvoorbeeld   als   gevolg   van   onvoldoende   saldo,   door   storneren,   of   welke reden dan ook, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met € 1,50- administratiekosten. 2.3    Indien   het   lid   na   6   weken   nog   in   gebreke   gebleven   is,   wordt   de   vordering   uit   handen   gegeven.   Alle   kosten   die   hiervoor   gemaakt   worden zijn voor rekening van het lid. 2.4    Als   niet   aan   de   betalingsverplichting   is   voldaan,   kan   het   lid   de   toegang   tot   de   training   worden      geweigerd.   MAS   Kim   Moo   is   gerechtigd   bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. 3. Opzeggen 3.1  Alleen schriftelijke opzeggingen worden in behandeling genomen. Dit kan via de website , per mail of post. 3.2  De opzegging moet minimaal 1 maand voor het verstrijken van de overeenkomst bij ons binnen zijn. 3.3  Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met 6 of 12 maanden verlengd afhankelijk van de lidmaatschap. 3.4  Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk in overleg met de leraar, er vind hierbij geen restitutie van het lidmaatschap plaats. 3.5  Bij geregeld verzuim van de lessen zonder aanvaardbare reden, kan de leraar besluiten tot royement over te gaan. 3.6    MAS   KIM   MOO   behoudt   zich   het   recht   voor   bij   ernstige   of   herhaaldelijke   schending   van   de   huisregels   of   ander   gebleken   onaanvaardbaar gedrag,   op   aangeven   van   de   trainers   een   lidmaatschap   te   beëindigen   zonder   teruggave   van   betaling   en   zonder   dat   de   betalingsverplichting voor het lopende periode vervalt. 3.7  Indien je lid bent van de TBN (Taekwondo Bond Nederland) moet je zelf dit lidmaatschap opzeggen. 4. Ongevallen / eigendommen 4.1   MAS   Kim   Moo   stelt   zich   niet   aansprakelijk   voor   eventueel   letsel(s)   als   gevolg   van   ongevallen   tijdens   deelname   aan   de   trainingen. Iedereen   volgt   de   lessen   op   eigen   risico.   Men   dient   zich   hier   zelf   voor   te   verzekeren,   doormiddel   van   lidmaatschap   bij   de   Taekwondo   Bond Nederland. 4.2   Dat   hij/zij   nu   al   afstand   doet   van   een   schadeactie   tegen   MAS   Kim   Moo   voor   vergoeding   van   onkosten   ontstaan   door   ongeval   of   letsel opgelopen bij of tijdens de lessen van de bij MAS Kim Moo 4.3    Zowel    Taekwondo    MAS    Kim    moo    als    de    trainers    aanvaardt    geen    enkele    aansprakelijkheid    voor    schade,    verlies    of    diefstal    van eigendommen. 5. Publicaties 5.1    Bij   ondertekening   van   het   inschrijfformulier   verstrekt   u   MAS   Kim   Moo   en   zijn   partners   het   recht   om   voor   welk   promotioneel   doeleinde dan ook, fotobeeld, gelijkenis of op film of video opgenomen beeld, te gebruiken. 6. Algemene bepalingen 6.1   MAS   Kim   Moo   behoudt   zich   het   recht   voor   de   bijdragen,   lessen   en   de   reglementen   aan   te   passen.   Uw   bijdrage   kan   maximaal   twee   keer per   jaar   aangepast   worden   i.v.m.   inflatiecorrectie   en   stijgende   kosten.   MAS   Kim   Moo   zal   mnimaal   één   maand   voor   de   ingangsdatum   van   de prijsverhoging de tarievenlijst kenbaar maken. 7. Jeugdfonds Sport en Cultuur 7.1 Alle informatie en voorwaarden vindt u op de website van Jeugdfonds Sport en Cultuur. 7.2  De aanvraag voor Jeugdfonds Sport en Cultuur dient elk jaar opnieuw gedaan te worden. 7.3    MAS   Kim   Moo   hanteert   een   kalenderjaar   van   januari   t/m   december.   De   aanvraag   dient   u   dus   tijdig   in   te   dienen   bij   het   Jeugdfonds   Sport en Cultuur. 7.4  Indien u uw Jeugdfonds Sport en Cultuur vergoeding niet op tijd regelt, is training niet mogelijk.
Algemene Voorwaarden MAS KIM MOO
© 2007-2019 Copyright © MAS Kim Moo. Alle rechten voorbehouden.
MAS Kim Moo
1. Aanmelding 1.1    U    wordt    als    lid    ingeschreven    wanneer    u    zich,    door    het inschrijfformulier    te    tekenen,    akkoord    verklaart    met    de    hieronder vermelde    bepalingen    en    aanwijzingen.    Hierdoor    is    een    eenmalige bijdrage verschuldigd. 1.2     Alle    velden    dienen    te    zijn    ingevuld,    bij    het    ontbreken    van gegevens kan er geen inschrijving plaatsvinden. 1.3    Bij    inschrijving    van    een    minderjarige    (tot    18    jaar)    dient    het formulier te worden ondertekend door één van de ouders/verzorgers. 1.4  De aanmelding is voor een periode van 12 of 6 maanden. 1.5    Het   lidmaatschap   bij   de   Taekwondo   Bond   Nederland   (TBN)   wordt verplicht gesteld. 2. Uw bijdrage 2.1    Uw   maandelijkse   (12   x   p/j),   kwartaal   (4   x   p/j),   half   jaar   (2   x   p/j) of     jaar     (eenmalig)     wordt     automatisch     geïncasseerd     van     uw opgegeven      rekeningnummer.      (Schoolvakanties      en      Nationale feestdagen   zijn   in   de   bijdrages   doorberekend).   De   contributie   zal   op de 1ste werkdag van de nieuwe periode plaatsvinden. 2.2     Bij    een    niet    tijdige    ontvangst    van    het    verschuldigde    bedrag, bijvoorbeeld   als   gevolg   van   onvoldoende   saldo,   door   storneren,   of welke   reden   dan   ook,   wordt   het   verschuldigde   bedrag   verhoogd   met € 1,50- administratiekosten. 2.3    Indien   het   lid   na   6   weken   nog   in   gebreke   gebleven   is,   wordt   de vordering    uit    handen    gegeven.    Alle    kosten    die    hiervoor    gemaakt worden zijn voor rekening van het lid. 2.4    Als   niet   aan   de   betalingsverplichting   is   voldaan,   kan   het   lid   de toegang    tot    de    training    worden        geweigerd.    MAS    Kim    Moo    is gerechtigd    bij    een    betalingsachterstand    de    relatie    met    het    lid    te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. 3. Opzeggen 3.1    Alleen   schriftelijke   opzeggingen   worden   in   behandeling   genomen. Dit kan via de website , per mail of post. 3.2    De   opzegging   moet   minimaal   1   maand   voor   het   verstrijken   van de overeenkomst bij ons binnen zijn. 3.3    Zonder   opzegging   wordt   het   lidmaatschap   automatisch   met   6   of 12 maanden verlengd afhankelijk van de lidmaatschap. 3.4     Tussentijdse    opzegging    is    alleen    mogelijk    in    overleg    met    de leraar, er vind hierbij geen restitutie van het lidmaatschap plaats. 3.5    Bij   geregeld   verzuim   van   de   lessen   zonder   aanvaardbare   reden, kan de leraar besluiten tot royement over te gaan. 3.6     MAS    KIM    MOO    behoudt    zich    het    recht    voor    bij    ernstige    of herhaaldelijke    schending    van    de    huisregels    of    ander    gebleken onaanvaardbaar     gedrag,     op     aangeven     van     de     trainers     een lidmaatschap   te   beëindigen   zonder   teruggave   van   betaling   en   zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende periode vervalt. 3.7    Indien   je   lid   bent   van   de   TBN   (Taekwondo   Bond   Nederland)   moet je zelf dit lidmaatschap opzeggen. 4. Ongevallen / eigendommen 4.1   MAS   Kim   Moo   stelt   zich   niet   aansprakelijk   voor   eventueel   letsel(s) als    gevolg    van    ongevallen    tijdens    deelname    aan    de    trainingen. Iedereen   volgt   de   lessen   op   eigen   risico.   Men   dient   zich   hier   zelf   voor te   verzekeren,   doormiddel   van   lidmaatschap   bij   de   Taekwondo   Bond Nederland. 4.2   Dat   hij/zij   nu   al   afstand   doet   van   een   schadeactie   tegen   MAS   Kim Moo   voor   vergoeding   van   onkosten   ontstaan   door   ongeval   of   letsel opgelopen bij of tijdens de lessen van de bij MAS Kim Moo 4.3   Zowel   Taekwondo   MAS   Kim   moo   als   de   trainers   aanvaardt   geen enkele     aansprakelijkheid     voor     schade,     verlies     of     diefstal     van eigendommen. 5. Publicaties 5.1    Bij   ondertekening   van   het   inschrijfformulier   verstrekt   u   MAS   Kim Moo   en   zijn   partners   het   recht   om   voor   welk   promotioneel   doeleinde dan   ook,   fotobeeld,   gelijkenis   of   op   film   of   video   opgenomen   beeld,   te gebruiken. 6. Algemene bepalingen 6.1   MAS   Kim   Moo   behoudt   zich   het   recht   voor   de   bijdragen,   lessen   en de   reglementen   aan   te   passen.   Uw   bijdrage   kan   maximaal   twee   keer per   jaar   aangepast   worden   i.v.m.   inflatiecorrectie   en   stijgende   kosten. MAS   Kim   Moo   zal   mnimaal   één   maand   voor   de   ingangsdatum   van   de prijsverhoging de tarievenlijst kenbaar maken. 7. Jeugdfonds Sport en Cultuur 7.1 Alle informatie en voorwaarden vindt u op de website van Jeugdfonds Sport en Cultuur. 7.2    De   aanvraag   voor   Jeugdfonds   Sport   en   Cultuur   dient   elk   jaar opnieuw gedaan te worden. 7.3     MAS    Kim    Moo    hanteert    een    kalenderjaar    van    januari    t/m december.    De    aanvraag    dient    u    dus    tijdig    in    te    dienen    bij    het Jeugdfonds Sport en Cultuur. 7.4    Indien   u   uw   Jeugdfonds   Sport   en   Cultuur   vergoeding   niet   op   tijd regelt, is training niet mogelijk.
Algemene Voorwaarden MAS KIM MOO