© 2007-2017 Copyright © MAS Kim Moo. Alle rechten voorbehouden.
MAS KIM MOO
1. Aanmelding 1.1   U   wordt   als   lid   ingeschreven   wanneer   u   zich,   door   het   inschrijfformulier   te   tekenen,   akkoord   verklaart   met   de   hieronder   vermelde   bepalingen   en   aanwijzingen. Hierdoor is een eenmalige bijdrage verschuldigd en deze kan contant betaald worden 1.2  Alle velden dienen te zijn ingevuld, bij het ontbreken van gegevens kan er geen inschrijving plaatsvinden. 1.3 Bij inschrijving van een minderjarige (tot 18 jaar) dient het formulier te worden ondertekend door één van de ouders/verzorgers. 1.4  De aanmelding is voor een periode van 6 maanden. 2. Uw bijdrage 2.1    Uw   maandelijkse   (12   x   p/j),   kwartaal   (4   x   p/j),   half   jaar   (2   x   p/j)   of   jaar   (eenmalig)   wordt   automatisch   geïncasseerd   van   uw   opgegeven   rekeningnummer. (Schoolvakanties en Nationale feestdagen zijn in de bijdrages doorberekend). De contributie zal op de 1ste werkdag van de nieuwe periode plaatsvinden. 2.2    Wanneer   blijkt   dat   er   geen   incasso   kan   plaatsvinden   zal   deze   nogmaals   uitgevoerd   worden   met   een   verhoging   van   €   1,50   administratiekosten.   Als   deze   ook niet kan plaatsvinden zal deze nogmaals aangeboden worden met een verhoging van € 2,50 . 2.3    Indien   het   lid   na   6   weken   nog   in   gebreke   gebleven   is,   wordt   de   vordering   uit   handen   gegeven.   Alle   kosten   die   hiervoor   gemaakt   worden   zijn   voor   rekening van het lid. 2.4    Als   niet   aan   de   betalingsverplichting   is   voldaan,   kan   het   lid   de   toegang   tot   de   training   worden      geweigerd.   MAS   Kim   Moo   is   gerechtigd   bij   een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. 3. Opzeggen 3.1  Alleen schriftelijke opzeggingen worden in behandeling genomen. 3.2  De opzegging moet minimaal 1 maand voor het verstrijken van de zesmaandelijkse overeenkomst bij ons binnen zijn. 3.3  Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met zes maanden verlengd. 3.4  Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk in overleg met de leraar, er vind hierbij geen restitutie van het lidmaatschap plaats. 3.5  Bij geregeld verzuim van de lessen zonder aanvaardbare reden, kan de leraar besluiten tot royement over te gaan. 3.6    MAS   KIM   MOO   behoudt   zich   het   recht   voor   bij   ernstige   of   herhaaldelijke   schending   van   de   huisregels   of   ander   gebleken   onaanvaardbaar   gedrag,   op   aangeven van de trainers een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende periode vervalt. 3.7  Indien je lid bent van de TBN (Taekwondo Bond Nederland) moet je zelf dit lidmaatschap opzeggen. 4. Ongevallen / eigendommen 4.1 Kim   moo   stelt   zich   niet   aansprakelijk   voor   eventueel   letsel(s)   als   gevolg   van   ongevallen   tijdens   deelname   aan   de   trainingen.   Iedereen   volgt   de   lessen   op   eigen risico. Men dient zich hier zelf voor te verzekeren, doormiddel van lidmaatschap bij de Taekwondo Bond Nederland. 4.2 Dat   hij/zij   nu   al   afstand   doet   van   een   schadeactie   tegen   MAS   Kim   Moo   voor   vergoeding   van   onkosten   ontstaan   door   ongeval   of   letsel   opgelopen   bij   of   tijdens de lessen van de bij MAS Kim Moo 4.3 Zowel Taekwondo MAS Kim moo als de trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen. 5. Publicaties 5.1    Bij   ondertekening   van   het   inschrijfformulier   verstrekt   u   MAS   Kim   Moo   en   zijn   partners   het   recht   om   voor   welk   promotioneel   doeleinde   dan   ook,   fotobeeld, gelijkenis of op film of video opgenomen beeld, te gebruiken. 6. Algemene bepalingen 6.1 Kim   Moo   behoudt   zich   het   recht   voor   de   bijdragen,   lessen   en   de   reglementen   aan   te   passen.   Uw   bijdrage   kan   maximaal   twee   keer   per   jaar   aangepast   worden i.v.m. inflatiecorrectie en stijgende kosten.
Algemene Voorwaarden MAS KIM MOO
© 2007-2017 Copyright © MAS Kim Moo. Alle rechten voorbehouden.
MAS Kim Moo
1. Aanmelding 1.1   U   wordt   als   lid   ingeschreven   wanneer   u   zich,   door   het   inschrijfformulier   te tekenen,   akkoord   verklaart   met   de   hieronder   vermelde   bepalingen   en   aanwijzingen. Hierdoor is een eenmalige bijdrage verschuldigd en deze kan contant betaald worden 1.2    Alle   velden   dienen   te   zijn   ingevuld,   bij   het   ontbreken   van   gegevens   kan   er   geen inschrijving plaatsvinden. 1.3   Bij   inschrijving   van   een   minderjarige   (tot   18   jaar)   dient   het   formulier   te   worden ondertekend door één van de ouders/verzorgers. 1.4  De aanmelding is voor een periode van 6 maanden. 2. Uw bijdrage 2.1    Uw   maandelijkse   (12   x   p/j),   kwartaal   (4   x   p/j),   half   jaar   (2   x   p/j)   of   jaar (eenmalig)   wordt   automatisch   geïncasseerd   van   uw   opgegeven   rekeningnummer. (Schoolvakanties   en   Nationale   feestdagen   zijn   in   de   bijdrages   doorberekend).   De contributie zal op de 1ste werkdag van de nieuwe periode plaatsvinden. 2.2     Wanneer    blijkt    dat    er    geen    incasso    kan    plaatsvinden    zal    deze    nogmaals uitgevoerd   worden   met   een   verhoging   van   €   1,50   administratiekosten.   Als   deze   ook niet   kan   plaatsvinden   zal   deze   nogmaals   aangeboden   worden   met   een   verhoging   van € 2,50 . 2.3    Indien   het   lid   na   6   weken   nog   in   gebreke   gebleven   is,   wordt   de   vordering   uit handen   gegeven.   Alle   kosten   die   hiervoor   gemaakt   worden   zijn   voor   rekening   van   het lid. 2.4    Als   niet   aan   de   betalingsverplichting   is   voldaan,   kan   het   lid   de   toegang   tot   de training   worden      geweigerd.   MAS   Kim   Moo   is   gerechtigd   bij   een   betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. 3. Opzeggen 3.1  Alleen schriftelijke opzeggingen worden in behandeling genomen. 3.2     De    opzegging    moet    minimaal    1    maand    voor    het    verstrijken    van    de zesmaandelijkse overeenkomst bij ons binnen zijn. 3.3     Zonder    opzegging    wordt    het    lidmaatschap    automatisch    met    zes    maanden verlengd. 3.4    Tussentijdse   opzegging   is   alleen   mogelijk   in   overleg   met   de   leraar,   er   vind   hierbij geen restitutie van het lidmaatschap plaats. 3.5    Bij   geregeld   verzuim   van   de   lessen   zonder   aanvaardbare   reden,   kan   de   leraar besluiten tot royement over te gaan. 3.6     MAS    KIM    MOO    behoudt    zich    het    recht    voor    bij    ernstige    of    herhaaldelijke schending   van   de   huisregels   of   ander   gebleken   onaanvaardbaar   gedrag,   op   aangeven van   de   trainers   een   lidmaatschap   te   beëindigen   zonder   teruggave   van   betaling   en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende periode vervalt. 3.7    Indien   je   lid   bent   van   de   TBN   (Taekwondo   Bond   Nederland)   moet   je   zelf   dit lidmaatschap opzeggen. 4. Ongevallen / eigendommen 4.1 Kim   moo   stelt   zich   niet   aansprakelijk   voor   eventueel   letsel(s)   als   gevolg   van ongevallen   tijdens   deelname   aan   de   trainingen.   Iedereen   volgt   de   lessen   op   eigen risico.   Men   dient   zich   hier   zelf   voor   te   verzekeren,   doormiddel   van   lidmaatschap   bij   de Taekwondo Bond Nederland. 4.2 Dat   hij/zij   nu   al   afstand   doet   van   een   schadeactie   tegen   MAS   Kim   Moo   voor vergoeding   van   onkosten   ontstaan   door   ongeval   of   letsel   opgelopen   bij   of   tijdens   de lessen van de bij MAS Kim Moo 4.3 Zowel    Taekwondo    MAS    Kim    moo    als    de    trainers    aanvaardt    geen    enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen. 5. Publicaties 5.1    Bij   ondertekening   van   het   inschrijfformulier   verstrekt   u   MAS   Kim   Moo   en   zijn partners    het    recht    om    voor    welk    promotioneel    doeleinde    dan    ook,    fotobeeld, gelijkenis of op film of video opgenomen beeld, te gebruiken. 6. Algemene bepalingen 6.1 Kim   Moo   behoudt   zich   het   recht   voor   de   bijdragen,   lessen   en   de   reglementen   aan te   passen.   Uw   bijdrage   kan   maximaal   twee   keer   per   jaar   aangepast   worden   i.v.m. inflatiecorrectie en stijgende kosten.
Algemene Voorwaarden MAS KIM MOO