© 2007-2019 Copyright © MAS Kim Moo. Alle rechten voorbehouden.
Privacy De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt Europese eisen aan de bescherming van persoonsgegevens. Martial Arts School Kim Moo voldoet aan deze nieuwe privacy-wet die op 25 mei 2018 ingaat. Dit   wil   zeggen   dat   de   persoonsgegevens   van   de   leden   goed   beschermd   zijn   en   dat   er   alles   aan   gedaan   wordt   om   deze   ook   in   de   toekomst beschermd te houden. Wij   doen   er   alles   aan   om   je   privacy   te   waarborgen   en   gaan   daarom   zorgvuldig   om   met   persoonsgegevens.   MAS   Kim   Moo   houdt   zich in   alle   gevallen   aan   de   toepasselijke   wet-   en   regelgeving,   waaronder   de   Algemene   Verordening   Gegevensbescherming.      Dit   brengt met zich mee dat wij in ieder geval: -   Je   persoonsgegevens   verwerken   in   overeenstemming   met   het   doel   waarvoor   deze   zijn   verstrekt,   deze   doelen   en   type   persoonsgegevens   zijn beschreven in deze Privacy policy. -   Verwerking   van   je   persoonsgegevens   beperkt   is   tot   enkel   die   gegevens   welke   minimaal   nodig   zijn   voor   de   doeleinden   waarvoor   ze   worden verwerkt. - Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens. - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is. - Geen persoonsgegevens doorgevenaan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. - Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.   Verwerking van persoonsgegevens van leden Persoonsgegevens   van   leden,   hieronder   vallen   ook   trainers   en   bestuursleden,   worden   door   MAS   Kim   Moo   verwerkt   ten   behoeve   van   de volgende doelstelling(en): - Inschrijven in en bijhouden van de ledenadministratie; - Contributieheffing; - Informatieverstrekking; -   Uitnodigingen   en   of   aanmelden   voor   bijeenkomsten,   lessen,   evenementen/wedstrijden/toernooien   en   overige   activiteiten   van   MAS   Kim Moo, Taekwondo Bond Nederland en/of World Taekwondo. - Grondslag voor je persoonsgegevens is het ingevulde Inschrijfformulier. - Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MAS Kim Moo de volgende persoonsgegevens van je vragen: -    Voornaam, achternaam en eventueel tussenvoegsel; -    Adres, postcode, woonplaats; -    Geboortedatum, geslacht; -    Mobiele nummer voor WhatsApp-groep(en) -    Telefoonnummer; -    E-mailadres; -    Lidmaatschapsnummer Taekwondo Bond Nederland. Aanvullend    ten    behoeve    aan    het    inschrijven    voor    en    deelname    aan    evenementen,    wedstrijden,    toernooien    bij    andere    Taekwondo verenigingen, Taekwondo Bond Nederland en/of World Taekwondo kunnen wij per activiteit vragen naar: -   Gewicht, dit omdat de indelingen voor deelname op basis van gewicht in combinatie met niveau/graduatie wordt gemaakt. Je   persoonsgegevens   -   exclusief   de   gegevens   die   je   zelf   via   de   WhatsApp   groep(en)   verstuurt   -   worden   door   MAS   Kim   Moo   opgeslagen   ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende je lidmaatschap en daarna alleen in de leden administratie voor maximaal 7 jaar. WhatsApp groepen en facebookgroepen De   gegevens   in   de   WhatsApp-groep(en)   en   eventuele   MAS   Kim   Moo   facebookgroepjes   vallen   onder   de   algemenen   voorwaarden   en   Privacy Policy   van   betreffenden   diensten.   Lees   deze   voordat   je   ze   accepteert.   Deelname   aan   de   groepen   betekent   dat   je   zelf   verantwoordelijk   bent voor de gegevens die je er op publiceert en de reacties die daar op komen. Verstrekking aan derden De   gegevens   die   je   aan   ons   geeft   kunnen   wij   verstrekken   aan   andere   taekwondo   verenigingen,   Taekwondo   Bond   Nederland   en/of   World Taekwondo    ten    behoeve    van    het    inschrijven    voor    en    deelname    aan    evenementen,    wedstrijden,    toernooien    bij    andere    Taekwondo verenigingen,   Taekwondo   Bond   Nederland   en/of   World   Taekwondo.   Echter,   als   vereniging   mag   je   persoonsgegevens   niet   doorgeven   aan   een andere   partij   zonder   een   verwerkersovereenkomst.   In   een   verwerkersovereenkomst   spreek   je   af   wat   de   ander   met   de   gegevens   mag   doen   én ook vooral wat niet. Wij     als     vereniging     verklaren     daarom     dat     wij     nooit     persoonsgegevens     doorgeven     aan     andere     partijen     waarmee     we     geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen. Verder   zullen   wij   de   door   jouw   verstrekte   gegevens   niet   aan   andere   partijen   verstrekken,   tenzij   dit   wettelijk   verplicht   en   toegestaan   is.   Een voorbeeld   hiervan   is   dat   de   politie   in   het   kader   van   een   onderzoek   (persoons)gegevens   bij   ons   opvraagt.   In   een   dergelijk   geval   dienen   wij medewerking   te   verlenen   en   zijn   dan   ook   verplicht   deze   gegevens   af   te   geven.   Tevens   kunnen   wij   persoonsgegevens   delen   met   derden   indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Verstrekking buiten de EU. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij   verwerken   enkel   en   alleen   persoonsgegevens   van   minderjarigen   (personen   jongen   dan   18   jaar)   indien   daarvoor   schriftelijke   toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Reden hiervoor is dat taekwondo een contact sport is. Bewaartermijn MAS   Kim   moo   bewaart   persoonsgegevens   niet   langer   dan   noodzakelijk   voor   het   doel   waarvoor   deze   zijn   verstrekt   dan   wel   op   grond   van   de wet   is   vereist.   MAS   Kim   Moo   verklaart   dat   zij   alle   persoonsgegevens   zal   vernietigen   als   het   lidmaatschap   wordt   beëindigd   binnen   de   door   de wet gestelde termijn. Beveiliging Wij    hebben    passende    technische    en    organisatorische    maatregelen    genomen    om    persoonsgegevens    van    jou    te    beschermen    tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen. Alle personen die namens MAS Kim Moo van jou gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wij maken indien nodig back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Onze medewerkers worden/zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Rechten omtrent je gegevens Je   hebt   recht   op   inzage,   rectificatie   of   verwijdering   van   de   persoonsgegeven   welke   wij   van   jou   ontvangen   hebben.   Tevens   kun   je   bezwaar maken   tegen   de   verwerking   van   je   persoonsgegevens   (of   een   deel   hiervan).   Ook   heb   je   het   recht   om   de   door   jou   verstrekte   gegevens   door ons   te   laten   overdragen   aan   jouzelf   of   in   opdracht   van   jou   direct   aan   een   andere   partij.   Wij   kunnen   je   vragen   om   je   te   legitimeren   voordat   wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen   wij   je   persoonsgegevens   verwerken   op   basis   van   een   door   jou   gegeven   toestemming   hiertoe,   dan   heb   je   altijd   het   recht   deze toestemming in te trekken. Klachten Mocht   je   een   klacht   hebben   over   de   verwerking   van   je   persoonsgegevens   dan   vragen   wij   je   hierover   direct   contact   met   ons   op   te   nemen. Komen   wij   er   samen   met   jou   niet   uit   dan   vinden   wij   dit   natuurlijk   erg   vervelend.   Je   hebt   altijd   het   recht   een   klacht   in   te   dienen   bij   de   Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Publicaties op internet Eenmaal   op   internet   geplaatste   gegevens   en   foto's   kunnen   jaren   later   nog   vindbaar   zijn   en   negatief   zijn   voor   betrokkenen,   bijvoorbeeld   bij een   sollicitatie.   Om   deze   reden   kunnen   we   helaas   geen   informatie   op   de   website   meer   plaatsen   over   behaalde   resultaten   met   vermelding van   .   Uitzondering   daarop   zijn   reeds   geplaatste   items   van   voor   25   mei   2018.   Voor   de   toekomst   zullen   we   bekijken   op   welke   wijze   we   hier invulling aan kunnen geven.  
Privacy policy AVG bij MAS KIM MOO
© 2007-2019 Copyright © MAS Kim Moo. Alle rechten voorbehouden.
MAS Kim Moo
Privacy De   Algemene   Verordening   Gegevensbescherming   (AVG)   stelt   Europese eisen aan de bescherming van persoonsgegevens. Martial   Arts   School   Kim   Moo   voldoet   aan   deze   nieuwe   privacy-wet   die op 25 mei 2018 ingaat. Dit   wil   zeggen   dat   de   persoonsgegevens   van   de   leden   goed   beschermd zijn   en   dat   er   alles   aan   gedaan   wordt   om   deze   ook   in   de   toekomst beschermd te houden. Wij    doen    er    alles    aan    om    je    privacy    te    waarborgen    en    gaan daarom    zorgvuldig    om    met    persoonsgegevens.    MAS    Kim    Moo houdt     zich     in     alle     gevallen     aan     de     toepasselijke     wet-     en regelgeving,           waaronder           de           Algemene           Verordening Gegevensbescherming.      Dit   brengt   met   zich   mee   dat   wij   in   ieder geval: -   Je   persoonsgegevens   verwerken   in   overeenstemming   met   het   doel waarvoor   deze   zijn   verstrekt,   deze   doelen   en   type   persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy. -    Verwerking    van    je    persoonsgegevens    beperkt    is    tot    enkel    die gegevens   welke   minimaal   nodig   zijn   voor   de   doeleinden   waarvoor   ze worden verwerkt. -   Vragen   om   je   uitdrukkelijke   toestemming   als   wij   deze   nodig   hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens. -     Passende     technische     en     organisatorische     maatregelen     hebben genomen   zodat   de   beveiliging   van   je   persoonsgegevens   gewaarborgd is. -    Geen    persoonsgegevens    doorgevenaan    andere    partijen,    tenzij    dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. -   Op   de   hoogte   zijn   van   je   rechten   omtrent   je   persoonsgegevens,   je hierop willen wijzen en deze respecteren.   Verwerking van persoonsgegevens van leden Persoonsgegevens     van     leden,     hieronder     vallen     ook     trainers     en bestuursleden,   worden   door   MAS   Kim   Moo   verwerkt   ten   behoeve   van de volgende doelstelling(en): - Inschrijven in en bijhouden van de ledenadministratie; - Contributieheffing; - Informatieverstrekking; -     Uitnodigingen     en     of     aanmelden     voor     bijeenkomsten,     lessen, evenementen/wedstrijden/toernooien   en   overige   activiteiten   van   MAS Kim Moo, Taekwondo Bond Nederland en/of World Taekwondo. -       Grondslag       voor       je       persoonsgegevens       is       het       ingevulde Inschrijfformulier. -   Voor   de   bovenstaande   doelstelling(en)   kan   MAS   Kim   Moo   de   volgende persoonsgegevens van je vragen: -    Voornaam, achternaam en eventueel tussenvoegsel; -    Adres, postcode, woonplaats; -    Geboortedatum, geslacht; -    Mobiele nummer voor WhatsApp-groep(en) -    Telefoonnummer; -    E-mailadres; -    Lidmaatschapsnummer Taekwondo Bond Nederland. Aanvullend   ten   behoeve   aan   het   inschrijven   voor   en   deelname   aan evenementen,      wedstrijden,      toernooien      bij      andere      Taekwondo verenigingen,    Taekwondo    Bond    Nederland    en/of    World    Taekwondo kunnen wij per activiteit vragen naar: -            Gewicht,    dit    omdat    de    indelingen    voor    deelname    op    basis    van gewicht in combinatie met niveau/graduatie wordt gemaakt. Je    persoonsgegevens    -    exclusief    de    gegevens    die    je    zelf    via    de WhatsApp     groep(en)     verstuurt     -     worden     door     MAS     Kim     Moo opgeslagen      ten      behoeve      van      bovengenoemde      verwerking(en) gedurende   je   lidmaatschap   en   daarna   alleen   in   de   leden   administratie voor maximaal 7 jaar. WhatsApp groepen en facebookgroepen De   gegevens   in   de   WhatsApp-groep(en)   en   eventuele   MAS   Kim   Moo facebookgroepjes   vallen   onder   de   algemenen   voorwaarden   en   Privacy Policy   van   betreffenden   diensten.   Lees   deze   voordat   je   ze   accepteert. Deelname   aan   de   groepen   betekent   dat   je   zelf   verantwoordelijk   bent voor   de   gegevens   die   je   er   op   publiceert   en   de   reacties   die   daar   op komen. Verstrekking aan derden De   gegevens   die   je   aan   ons   geeft   kunnen   wij   verstrekken   aan   andere taekwondo    verenigingen,    Taekwondo    Bond    Nederland    en/of    World Taekwondo   ten   behoeve   van   het   inschrijven   voor   en   deelname   aan evenementen,      wedstrijden,      toernooien      bij      andere      Taekwondo verenigingen,    Taekwondo    Bond    Nederland    en/of    World    Taekwondo. Echter,   als   vereniging   mag   je   persoonsgegevens   niet   doorgeven   aan een     andere     partij     zonder     een     verwerkersovereenkomst.     In     een verwerkersovereenkomst   spreek   je   af   wat   de   ander   met   de   gegevens mag doen én ook vooral wat niet. Wij   als   vereniging   verklaren   daarom   dat   wij   nooit   persoonsgegevens doorgeven         aan         andere         partijen         waarmee         we         geen verwerkersovereenkomst    hebben    afgesloten    als    dit    noodzakelijk    is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen. Verder   zullen   wij   de   door   jouw   verstrekte   gegevens   niet   aan   andere partijen   verstrekken,   tenzij   dit   wettelijk   verplicht   en   toegestaan   is.   Een voorbeeld   hiervan   is   dat   de   politie   in   het   kader   van   een   onderzoek (persoons)gegevens   bij   ons   opvraagt.   In   een   dergelijk   geval   dienen   wij medewerking   te   verlenen   en   zijn   dan   ook   verplicht   deze   gegevens   af   te geven.   Tevens   kunnen   wij   persoonsgegevens   delen   met   derden   indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Verstrekking buiten de EU. Wij   verstrekken   geen   persoonsgegevens   aan   partijen   welke   gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij   verwerken   enkel   en   alleen   persoonsgegevens   van   minderjarigen (personen      jongen      dan      18      jaar)      indien      daarvoor      schriftelijke toestemming    is    gegeven    door    de    ouder,    verzorger    of    wettelijke vertegenwoordiger.    Reden    hiervoor    is    dat    taekwondo    een    contact sport is. Bewaartermijn MAS   Kim   moo   bewaart   persoonsgegevens   niet   langer   dan   noodzakelijk voor   het   doel   waarvoor   deze   zijn   verstrekt   dan   wel   op   grond   van   de wet   is   vereist.   MAS   Kim   Moo   verklaart   dat   zij   alle   persoonsgegevens   zal vernietigen   als   het   lidmaatschap   wordt   beëindigd   binnen   de   door   de wet gestelde termijn. Beveiliging Wij    hebben    passende    technische    en    organisatorische    maatregelen genomen     om     persoonsgegevens     van     jou     te     beschermen     tegen onrechtmatige    verwerking,    zo    hebben    we    bijvoorbeeld    de    volgende maatregelen genomen. Alle    personen    die    namens    MAS    Kim    Moo    van    jou    gegevens    kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wij   maken   indien   nodig   back-ups   van   de   persoonsgegevens   om   deze   te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Onze   medewerkers   worden/zijn   geïnformeerd   over   het   belang   van   de bescherming van persoonsgegevens. Rechten omtrent je gegevens Je     hebt     recht     op     inzage,     rectificatie     of     verwijdering     van     de persoonsgegeven   welke   wij   van   jou   ontvangen   hebben.   Tevens   kun   je bezwaar   maken   tegen   de   verwerking   van   je   persoonsgegevens   (of   een deel   hiervan).   Ook   heb   je   het   recht   om   de   door   jou   verstrekte   gegevens door   ons   te   laten   overdragen   aan   jouzelf   of   in   opdracht   van   jou   direct aan    een    andere    partij.    Wij    kunnen    je    vragen    om    je    te    legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen   wij   je   persoonsgegevens   verwerken   op   basis   van   een   door   jou gegeven    toestemming    hiertoe,    dan    heb    je    altijd    het    recht    deze toestemming in te trekken. Klachten Mocht      je      een      klacht      hebben      over      de      verwerking      van      je persoonsgegevens   dan   vragen   wij   je   hierover   direct   contact   met   ons   op te   nemen.   Komen   wij   er   samen   met   jou   niet   uit   dan   vinden   wij   dit natuurlijk   erg   vervelend.   Je   hebt   altijd   het   recht   een   klacht   in   te   dienen bij     de     Autoriteit     Persoonsgegevens,     dit     is     de     toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Publicaties op internet Eenmaal   op   internet   geplaatste   gegevens   en   foto's   kunnen   jaren   later nog   vindbaar   zijn   en   negatief   zijn   voor   betrokkenen,   bijvoorbeeld   bij een   sollicitatie.   Om   deze   reden   kunnen   we   helaas   geen   informatie   op de   website   meer   plaatsen   over   behaalde   resultaten   met   vermelding van   .   Uitzondering   daarop   zijn   reeds   geplaatste   items   van   voor   25   mei 2018.   Voor   de   toekomst   zullen   we   bekijken   op   welke   wijze   we   hier invulling aan kunnen geven.  
Privacy policy AVG bij MAS KIM MOO